Efter några hektiska veckor här i Östra Fyrislund flyttar vi nu norrut och lämnar den färdigundersökta Danmark 216 bakom oss. Vi har nu istället påbörjat undersökningen av Vaksala 299, en stor och komplex järnåldersboplats med lämningar från perioden förromersk järnålder till vikingatid. Eftersom platsen även delvis inbegriper bytomten Vaksala 317, kommer lämningar från perioderna medeltid och efterreformatorisk tid också att vara närvarande.

Redan nu har en intensiv och systematisk metalldetektering gett ett spännande och informationsrikt resultat. Ett stort antal metallföremål från äldre och yngre järnålder har påträffats, däribland ett större antal dräktdetaljer och smycken mm. Till detta kommer också en rik medeltida föremålsflora med både vardagliga och mer speciella föremål. Allt detta indikerar tydligt att platsen både har en lång kontinuitet och rymmer lämningar från personer med olika sociala och ekonomiska bakgrunder.

Som ni läst tidigare har vi guidade turer varje onsdag och fredag klockan 14:00 ute på plats i Östra Fyrislund. Vi kommer då att visa en del av denna föremålsflora och berätta mer om hur livet gestaltade sig i Fyrislund under järnålder.