Nära Löfstad slott i Östergötland finns rester efter en forntida offerplats i den mörka, fuktiga mossan som utgör Resebro mosse. Här passerade den gamla huvudvägen mellan Norrköping och Linköping och i sluttningen intill ligger flera gravar.

Under sex veckor i höst undersöks platsen inför bygget Ostlänkens nya sträckning.