Nära Löfstad slott i Östergötland finns rester efter en forntida offerplats i den mörka, fuktiga mossan som utgör Resebromosse. Här passerade den gamla huvudvägen mellan Norrköping och Linköping och i sluttningen intill ligger flera gravar.

Under sex veckor hösten 2021 undersöktes platsen inför bygget Ostlänkens nya sträckning.

Läs mer i Kommunikation och ritualer vid Resebro mosse