Nu är vi i full gång med schaktningarna för att få fram hela husgrunden och området där byggnaden stått. Platsen har stor potential för att öka kunskapen om traktens torp- och lägenhetsbebyggelser då få backstugor har undersökts tidigare och är underrepresenterade i Fornsök (Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar). Undersökningen kan lära oss mer om de obesuttnas situation och deras verksamheter, ett mångsyssleri som ofta var förpassat till byarnas utmarker, allmänningar och till marginalområden.

En arkeolog sitter på knä på en schaktad yta och finrensar en stenläggning. I bakgrunden finns lövskog.
Här har vi schaktat fram det försänkta området som troligen är själva husgrunden. Fredrik rensar fram en stenläggning som kan ha utgjort ett stengolv. Foto från väster: Katalin Schmidt Sabo (CC-BY).
En varselklädd arkeolog undersöker en stenlagd yta med metalldetektor
Fredrik metalldetekterar den fint lagda stenläggningen framför spisröset. Foto från väster: Katalin Schmidt Sabo (CC-BY).