När fornlämningen Sodanissens tomt förundersöktes 2020 hittades rester av en en backstuga, en trolig jordkällare och kraftiga stengärden.

Läs mer om Sodanissens tomt på uppdragssidan.