Under en dryg vecka i början av augusti 2021 undersöker Arkeologerna en backstuga nära byn Ramnäs.

En liten skylt vid en öppning i en stengärdsgård. Bakom muren syns lövsly i en glänta.
Ingången till backstugetomten där en skylt, uppsatt av Göteryds Hembygdsförening, informerar om att tomten hyst en backstuga där ”Sodanissen”, Nils Johannesson bodde med sin fru fram till 1900-talets början. Foto från norr: Katalin Schmidt Sabo (CC-BY).

Det aktuella området ligger söder om sjön Römningen på norra sidan av dagens väg 120 mellan Göteryd och Delary. Fornlämningen som är registrerad som en lägenhetsbebyggelse (L2018:1529) har hyst Sodanissens tomt, en backstuga som var bebodd fram till år 1900-talets början.

Vid en förundersökning år 2020 hittades här en husgrund med spisröse, stengolv och en liten utbyggnad åt sydväst, samt en trolig jordkällare och kraftiga stengärden.

Förundersökningen visade att också äldre bebyggelse kan ha funnits på platsen, som gått ner i senmedeltid. En kol 14-datering av träkol under stengolvet gav nämligen en datering till 1460–1645 efter Kristus.