Du känner lätt igen en tall eller gran i skogen, men hur vet du vad det är för träslag i en bit kol eller bränt trä som legat i marken i årtusenden? Genom en vedartsanalys går det att bestämma. Bränd eller förkolnad ved är också det material som vanligen används för kol-14-dateringar, men även ben och stål kan dateras.

Vedartsanalysen görs vanligen med hjälp av mikroskop och då studeras träets struktur. Varje trädart har sin specifika struktur som kan liknas vid ett sorts ”fingeravtryck”. Först bestäms föremålets vedart, därefter fastställs dess egenålder. Vedens ålder påverkar nämligen utfallet av en genomförd datering. Träslag som ek och tall, men även lind, en och gran, kan uppnå en relativt hög ålder när de växer ute i naturen. Därför kan åldern avvika väsentligt från den händelse som den är tänkt att datera när veden från ett träföremål ska dateras.

Vid pollenanalyser och studier av kvartärgeologisk natur blir vedartsanalysen ett komplement som påvisar förekomst av arter med en begränsad pollenspridning. Avvikelser mellan platsens artfördelning och pollenanalysen kan avspegla ett strategiskt val av virke.