Geologiska analyser och tolkningar av jordlager och landskap ger unik kunskap om varför en plats ser ut som den gör idag. Genom jordartsanalyser kan vi skilja på vad som är naturligt och kulturellt och vad som gjorts av människor och vilka processer som format olika kulturlager.

Jordarts- och kulturlageranalyser, som utgår från ett geologiskt perspektiv, bidrar till att arkeologiska lämningar kan förstås som en helhet i ett landskapssammanhang och öka förståelsen om varför en plats ser ut som den gör. Vid fältarbeten kan denna kunskap användas för att genomföra effektiva prioriteringar av vilka nivåer som ska undersökas. Begravda markytor kan identifieras, naturliga och kulturella lämningar kan åtskiljas, och även vaga spår av kulturpåverkan kan upptäckas.