När människor röjer ny mark och börjar odla förändras markskiktet på ett sätt som är möjligt att identifiera genom så kallad jordartskartering. Det är en metod för att kunna skapa en bild av vilka ytor som röjts och vilka som använts direkt och ger en mer fullständig bild av jordbrukslandskapet.

Jordartskartering av fossil åkermark fokuserar på markröjningens mål – den odlingsbara marken. Då skapas ett sammanhang för de lämningar som tillkommit i samband med markröjningen, exempelvis röjningsrösen. Metoden avslöjar det ursprungliga syftet med röjningen, exempelvis om en redan bördig och naturligt stenfri odlingsmark utvidgats genom röjning, eller om röjningen skett i ett annat syfte än odling.

Vid jordartskarteringen kan även jordprover tas i odlingsmarken med syfte att välja ut makroskopiskt material som är kopplat till röjnings- eller odlingsfasen för datering.