Just nu utreder vi ett område intill våtmarken söder om sjön Gullvagnen, Objekt XV. Längs med den finns ett flackare parti som i sin tur stupar brant ner mot våtmarken. Igår hittade vi en liten yta med skärvig sten i ett av sökschakten. Det är stenar som hettats upp i eldstäder och därefter spruckit sönder. Oftast har de använt som värmekälla vid tillagning av mat i kokgropar. Den typen av små kantiga stenar är indikationer på fornlämningar exempelvis från stenåldern. Idag fortsatte vi att rensa ytan kring stenarna och hittade då ett stort avslag i kvarts – ett skärande redskap, ett ”riktigt” fynd!

Platsen ligger cirka 7 meter över Gullvagnen, vars vattenyta i sin tur ligger 70 möh. Idag är det osäkert om lämningen ska knytas till den tid då området var ett skärgårdslandskap eller till en senare period då sjön avsnörts från havet. Det är också oklart om kvartsfyndet och skärvstenen representerar ett strandhugg eller en längre vistelse under äldre stenålder. En framtida undersökning av hela platsen kommer att räta ut dessa frågetecken.

Ett större avslag i kvarts, ett skärande redskap.