Fyra kilometer sydväst om Gullvagnen ligger Mörka Getsjön. Dit flyttade vi grävmaskinen idag för att undersökt två mindre ytor intill en våtmark. Tyvärr gav utredningen inget positivt resultat vad beträffar förekomst av stenålderslämningar.

Vi gjorde också en transektborrning i samma våtmark, det vill säga ett flertal borrningar i rad. Dessa visade att mossen är en försumpningsvåtmark vilket sannolikt innebär att det varken funnits någon våtmark eller sjö där under stenåldern. När vi däremot borrade intill Mörka Getsjön visade lagerföljden att sjön har en ”ansenlig ålder”…