Vi har nu undersökt parken mellan Villa Skoga och Stenkullen. Vårt jobb är att ta reda på om det finns lämningar från stenåldern inom ytor som tidigare utredningar har inventerat fram. På en flack yta i parken, drygt 25 möh, har vi gjort fynd av en knacksten i röd porfyr (på bild), flera avslag i bergart samt en mindre bit flinta (på bild). Samtliga dessa visar att här finns en stenålderslämning.

Knackstenen är en typ av hammare. Troligen har den använts för att bulta fram stenyxor i material som t ex. grönsten. Avslagen kan vara rester efter tillverkning av en stenyxa. Flintbiten har i sin tur hämtats från trakter som idag motsvarar Skåne och Danmark. Flinta förekommer inte naturligt på Kolmården eller i Östergötland.

Mot bakgrund av platsens höjd över havet är det troligt att föremålen ska dateras till yngre stenålder, ca 3000-2500 fvt.