De hittills goda resultaten i sökandet efter stenålderslokaler kring Bäckeby har inneburit att vi tilldelats ytterligare några ytor som ska undersökas. Det är alltså platser som inte uppmärksammats vid tidigare inventeringar av området. Men mot bakgrund av att vi idag har positiva resultat på cirka 50% av de objekt som undersöks så anses det motiverat att vidga sökarljuset ytterligare.

Idag undersökte vi en av dessa nya ytor. Det är en svag sluttning mot norr mellan uppstickande berg vilka ger skydd mot kraftfull blåst från både öster och väster. Under grästorven är moränen synnerligen stenig och tät. Men efter lunch idag fick vi fram ett mindre område där det var lite glesare mellan stenarna. I sanden hittade vi ett tiotal kvartsavslag inom en knapp kvadratmeter. Några av dem finns på bilden. Avslagen är fortfarande lite vassa och spetsiga och ger nästan intrycket av att vara spåren efter en enda händelse. Ett tillfälle då någon satt på platsen och tillverkade, eller skärpte upp, ett skärande redskap. Intill fynden fanns dessutom en större grop som innehöll en svart sotig och sandig fyllning, eventuellt en kokgrop.

Fyndet visar på ännu en av de många små platser kring Bäckeby som bär spår efter äldre stenålder.