På bilden syns den vikingatida husterrassen vid Björkgärdet. Terrasskanten är stenlagd i kallmursteknik. Notera även entren som ligger på kortsidan i bildens övre del

Under veckan har vi fortsatt gräva på den vikingatida husterrassen. Nu undersöker vi stolphålen. Dessa har visat sig vara enorma med nedgrävningar som ibland är 1,5 meter i diameter och har stenskoning av block som är omkring 0,7 meter i diameter. Dessa block väger säkert uppemot 130 kilo. Stolphålsblocken är emellertid fortfarande små och behändinga i jämförelse med de block som ingår i själva terassen. Dessa block väger säkert ibland ett halvt ton och ingår i den anlagda terrasen på vilka huset rests. De massiva stolphålen som finns framförallt i västra delen av husterrasen visar att det varit en byggnad av imponerande dimensioner, kanske med två våningar i den delen där de stora stolphålen dokumenterats.

Under loppet av vår grävning framkommer också fynd kontinuerligt. Det rör sig om fynd som vittnar både om vad man gjort på platsen men också kanske om vad som hänt och varför platsen kom att överges under yngsta delen av vikingatiden. Vi har funnit fina pärlor av olika utseende men också vikter som visar att man har handlat. Viktlod användes för att väga ädla metaller för att underlätta i byteshandeln.

Strax utanför huset har vi också funnit en amulettring som kan sägas vittna om människornas tro och vidskepelse. Flera likartade amuletter har vi tidigare funnit i ett område nordväst om husterrassen.

Vid huset låg också denna amulettring. En vink om tro och vidskeplighet hos människorna som en gång bodde här

Utanför entren till huset påträffades en nyckel. Denna och många av de andra fynden (silvermyntet, pärlorna, knivar, skäror och t.ex amulettringarna) är ovanliga i boplatsmiljöer. Att dessa ligger kvar på boplatsen ger intryck av ett tämligen hastigt övergivande. Kanske är det så att något dramatiskt händer vid Björkgärdet som gör att platsen överges?

Utanför entren vid husterrassen påträffades nyckeln, är den till huset månne?

En indikation på att så kan vara fallet är de många pilspetsarna. Vi har noterat att dessa ofta ligger längs väggarna på huset och i de fall då de påträffats in situ ligger de med spetsen in mot huset. Vi har nu sju pilspetsar från Björkgärdet och majoriteten ligger vid husväggarna på ovan nämnda sätt. Det rör sig både om enkla pilspetsar av typ A1 och A2 men också om kraftigare pansarbrytande spetsar som använts i krig. En tanke som slagit oss är att detta kan vara en materiell vitnnessbörd om ett överfall som drabbade gårdens människor.

Pilspets av järn från den vikingatida husterrasen vid Björkgärdet. Pilspetsen är av en typ som är vanlig under yngre järnålder.
Denna typ av pansarbrytandepilspets av järn har främst använts i krig. Detta fynd från Björkgärdet är en indikation på att gårdsinnehavaren även haft en roll i mer krigiska sammanhang. Pilspetsen är av en typ som börjar uppträda under yngre järnålder och finns även långt fram under medeltiden