Slutavbaningen framskrider vid den stora vendel-vikingatida hallen vid Björkgärdet

Nu är grävmaskinen tillbaka på Björkgärdet och områdena djupschaktas och slutdokumenteras i snabb takt. Det betyder att vi nu stöter på de äldsta lagren av människornas aktiviteter på Björkgärdet. Under ett av de största skärvstensflaken verkar det finnas spår av ett hus. Detta hus är ännu inte framme i sin helhet men bör rimligen höra till bronsåldersfasen. Spår från bronsåldern framkommer också i flera av de skärvstenshögar som undersökts de sista veckorna. Vi har även börjat montera ned den stora husterrassen. Under och i anslutning till denna verkar finnas både gravar och spår av andra aktiviteter som föregick uppförandet. På flera ställen har härdar och kokgropar från dessa äldre skeden framkommit.
Några fynd som påträffats i husterrassen under de senaste dagarna är ytterligare pärlor. I ett väggstolphål påträffades ett husoffer i form av en holkpilspets. Pilspetsen är av en typ som hör till vendeltid. Att lägga ned järnföremål i hus är en tradition som har levt kvar långt in i historisk tid. Då lade man ned bland annat knivar och andra eggföremål för att mota bort trolltyg.
Det verkar således som att det stora huset vid Björkgärdet har uppförts under vendeltid. Fynd av pärlor och ett av viktloden tyder också på det. Huset har dock fortsatt att användas långt in i vikingatid att döma av andra fynd.