Vid Björkgärdet har det visat sig finnas oväntat många gravar av en typ som vanligtvis hör till yngre bronsålder och äldre järnålder, ca 800 f. Kr till 400 e. Kr. Gravarna är av en typ som ofta kallas blockgravar. Det finns både runda och fyrkantiga gravar. Utseendet varierar men vissa har vällagda kantkedjor av block. En kantkedja är stenblock som lagts runt om centralblocket. Gravarna vid Björkgärdet är dock av varierande utseende. Det finns gravar som består av vällagda kantkedjor med fyllning av skärvsten men också med fyllning av vanlig sten. Det finns också stensättningar och lämningar av vad som kan vara skelettgravar. I en av stensättningarna har påträffats brända ben av människa redan under rensningsarbetet.

Fornlämningsmiljön vid Björkgärdet präglas även till stor del av skärvstenshögar. Skärvstenshögar är en lämning som består av massiva mängder med av eld söndersprängd sten. Stenarna har sannolikt använts vid kokning och i takt med att stenarna brutits ned och sprängts sönder har de lagts på högar. Vid Björkgärdet finns ett stort antal högar av detta slag och de ligger i två rader. En rad längs en sydöst-nordvästlig höjdsträckning i södra delen av området och en rad längs en öst-västlig höjdsträckning norr om den första. I anslutning till skärvstenshögarna finns ofta matlagningsplatser som består av härdar och/eller kokgropar. Hittills har inte mindre än tre sådana matlagningsplatser med 5-8 kokgropar/härdar framkommit.