Det är nu när snön ligger djup som kunskapen kring de lämningar vi undersökte vid Björkgärdet så sakteliga fördjupas. Detta sker i takt med att fynden registreras och analyserna blir färdiga. När det gäller dateringarna och keramiken från platsen infinner sig en viss logik. Det verkar som att det äldsta terasshuset rests under folkvandringstid-tidig Vendeltid (ca 500-600 e.Kr). Det äldre huset byggs över något hundratal år senare och i samband med detta lägger man ned en holkpilspets i ett av stolphålen till det nya bygget. Till skeendet hör också människoben som låg intill den äldre husgrunden både i norr och söder. Benen är brända och vi antog därför att dessa ben hörde till förstörda blockgravar från brons- eller äldre järnålder. Dateringarna av människobenen visar dock entydigt att dessa sannolikt hör till senare delen av det äldre terasshusets brukningstid.

Husterrasserna vid Björkgärdet från ovan. Man kan se att den öst-västligt orienterade husterrassen (hus 1) som anlagts ovanpå en äldre terrass (hus 2). I högra delen av bilden skymtar ytterliggare en terrass som hör till hus 15

Det hus som sedan byggs på platsen har fortsatt brukas långt in i Vikingatid. Brända sädeskorn från två av de mäktiga stolphålen i byggnaden har daterats och dessa ger en datering till perioden 840-1020 e. Kr. I huset har också visat sig finnas föremål, djurben och växtrester som ger en vink om på vilka verksamheter man ägnat sig åt på platsen. Hasselskal och djurben hör samman med mathållningen där både fisk och tamdjur förekommit. När det gäller växter finns förstås spår från odling i form av havre, råg, korn och vete. Det finns också andra växter (lin & växter som brukats för färgning under historisk tid) som indikerar både tillverkning och färgning av textila material. Väster om det stora hus 1 påvisades ett mindre hus med vävtyngder som sannolikt är samtida (hittills odaterat). Om det hör till perioden är detta nog en vävstuga som hör samman med spåren av linberedning och färgning.

Vi försöker också göra ett andra urval inför konservering, den första sändningen gick iväg redan i höstas och borde återkomma till oss ganska snart. Det är inte lätt att välja vilka föremål som skall och vilka som inte skall konserveras bland alla de fynd av järn och andra metaller som framkom vid terrasshusen.

Vi arbetar bland annat med att göra urval för vilka fynd som skall konserveras

Det finns också många andra intressanta resultat från både äldre järnålderfasen och bronsåldern. Keramiken från Björkgärdet, inte minst den från bronsåldern, håller god kvalité och hela bronsålders servisen har kunnat påvisas i materialet. Detta registreringsarbete pågår dock och fler spännande iakttagelser lär komma.