Under förundersökningarna vid Älby sommaren 2009 påträffades ett antal stensträngar, två torpgrunder och ett skärvstensröse på sydsluttningen av en moränförhöjning. Under maj månad har slutundersökningarna av platsen startat med avtorvning av området för att få en överblick av fornlämningarna.
Det mest spännande hittills får sägas vara skärvstensröset som är vackert kringgärdat av stenkretsar och ligger tydligt exponerat mot söder (se bild). I denna blogg kommer de olika lämningarna att presenteras allt eftersom vi undersöker dessa. Först ut kommer skärvstensröset för att därefter följas av torp och stensträngar.