Här är två av de tiotalet glaspärlor som vi fann på Björkgärdet. En märklig omständighet, inte minst i relation till dateringarna, är att pärlor av detta slag påträffades även i skärvstenshögar.

Pärlor är en kategori av fynd som vi fann på Björkgärdet

Pärlor är ett av de fynd som vi fann på Björkgärdet

När det gäller dateringarna har vi nu erhållit de första från Björkgärdet. De kontexter som vi valt för datering i detta skede är dels de skärvstenshögar, skärvstensgropar och skärvstensflak som ligger längs moränryggarna och dels den vikingatida hallbyggnaden på platsen.

Vi bestämde oss för att inledningsvis för att datera 6 prover från varje av dessa två delytor.

Inom den första delytan har några blockgravar (A404, A4655 och A12766) och skärvstensanläggningar (A18918, A2445) daterats. Dateringarna ligger alla 900-400 f.Kr, huvuddelen samlade till en tydlig fas 800-500 f.Kr. Äldst är den lilla blockgraven A4655 som ligger 900-800 f.Kr.

Den stora blockgraven A404 på Björkgärdet

I den andra delytan vid huset har också 6 prover analyserats. Dateringarna i denna miljö ligger alla samlade 600-1000 AD. De sädeskorn som daterats från stolphålen i hus 1 är något yngre än de ben som daterats i det överlagrade hus 2. Dateringarna kan möjligen sägas stödja att det ena huset avlöser det andra.

Hus 1 vid Björkgärdet verkar enligt dateringarna av sädeskorn ha rests under sent 800-tal