Den 1 juni startar ytterligare undersökningar för väg 288:s nya sträckning genom Rasbo. Detta delprojekt berör främst lämningar från järnålder fram till och med tidig medeltid. Till att börja med ger vi oss i kast med att undersöka en del av en boplats norr om Prästgården, RAÄ 667. Lämningarna är preliminärt daterade till yngre bronsålder–järnålder.

Flygbild av undersökningsormådet vid Prästgården. Foto Max Marcus, Hawkeye flygfoto.
Likarmat spänne från vikingatidens början funnet vid Prästgården
Del av ringnål av förgyllt silver från boplatsen vid Prästgården

Efter några veckor kommer vi att flytta oss och börja undersöka ett större boplatsområde lite längre österut. Först kommer vi att undersöka lämningar från bronsålder och förromersk järnålder. Senare under sommaren kommer vi att undersöka boplatslämningar från äldre järnålder fram till tidig medeltid. Kanske finns också ett verkstadsområde med smedjor på platsen. Vid förundersökningen hittade vi flera spännande metallfynd från vikingatid och tidig medeltid. Fram mot hösten kommer också bland annat en tegelugn vid Örby att undersökas. Vi kommer att kontinuerligt blogga här om hur arbetet framskrider och om alla nya fynd.

I den här åkern börjar vi schakta. Vad döljer sig i jorden?