Nu har den första större rapporten efter de omfattande arkeologiska undersökningarna i Rasbo äntligen publicerats. Så här lyder baksidestexten, det ger mersmak, onekligen!

Rapporten har fått ett riktigt snyggt omslag

”Under 2010 och 2011 genomförde Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt, ett flertal särskilda arkeologiska undersökningar av fornlämningar i Rasbo socken, Uppland. Anledningen var utbyggnaden av väg 288, sträckan Jälla-Hov. I denna rapport förs diskussioner utifrån ett landskaps- och aktörsperspektiv. Det görs ett försök att nå fram till hushållen som befolkade mindre bosättningar från äldre järnålder, människorna som orsakade en koncentration av metallfynd från yngre järnålder – tidig medeltid i matjorden samt bönderna som under efterreformatorisk tid hade tegelbränning som viktig binäring. De fornlämningar och företeelser som diskuteras här bidrar med värdefull kunskap om den hittills tämligen okända Rasbobygden.”