I november 2009 gjordes den första slutundersökningen inför nya vägen mellan Rasbo och Vaksala. Det var vid Örby, på en svag sluttning ned mot en äldre sumpmark vid Tomtaån. Platsen låg bara 400 meter öster om Björkgärdet, som undersöktes i år. Ytan låg i plöjd åkermark och såg först inte så mycket ut för världen. Men under ploglagret dolde sig aktiviteter från olika tider. Vad som är speciellt intressant är att den kan analyseras i ljuset av de delvis samtida verksamheterna vid det närbelägna Björkgärdet.

Under äldre bronsålder har de första människorna kommit till platsen, ca 1300-1000 f Kr. Vid den dåtida havsstranden har man uppfört två små hus, som antagligen har funkat som strandbodar eller någon typ av förråd eller ekonomibyggnader. Någon kilometer längre österut, i samma havsvik, har man även runt år 1000 f Kr offrat ett bronsålderssvärd.

Sen återkommer man till platsen under vendeltid och tidig vikingatid, ca 600-900 e Kr. Då låg platsen i stället vid våtängar runt Tomtaån. Man lade ut en gårdsplan med skärvsten och hade olika typer av hantverk här. Några småhus byggdes runt planen. Lågtemperaturugnar för matlagning påträffades liksom tjärtrattar och en båtnit.

En profil genom en timglasformad tjärtratt. Den här typen av anläggningar är mycket vanliga runt Uppsala under mellersta och yngre järnålder. Här har man tillverkat tjära till hus och båtar

Kanske underhöll man sina båtar här, med olika lagningar och tjärning. Båtar som behövdes för att kunna ta sig vidare söderut mot Funbosjön. Kanske var det just de som bodde i terrasshuset vid Björkgärdet som hade sin hantverksplats här.

Efter vikingatid verkar platsen bara ha använts för slåtter och som åker. Och nu är den en vägbank.

Thomas Eriksson

Ett handtag tillverkat av ben. Det är ytterst välbevarat och man kan se varje täljspån och till och med spår efter jack i knivseggen. Av någon anledning kasserades benet och framstår nästan som nytt efter cirka 1000 år i uppsalaleran. Foto Thomas Eriksson, RAÄ.