Avtäckningen av lämningarna vid Björkgärdet fortsätter med oförändrad hastighet. I takt med att nya ytor avtäcks framkommer nya lämningar. Det har redan framkommit ett antal hus. Husen syns oftast bara som stolphål efter den takbärande konstruktionen. Längst ned i sydväst har två mindre hus avtäckts. Det är svårt att säga något säkert om lämningarnas ålder i detta skede. Att döma av stolpsättningen verkar det emellertid vara ett hus från bronsålder och ett från äldre järnåldern.

Husen i sydväst på Björkgärdet

Björkgärdet bjöd även på överraskande fynd redan under de första veckorna. Dateringarna från förundersökningen låg alla i intervallet 700 f.kr. till 400 e.kr. Redan tidigt har emellertid fynd som pekar mot yngre järnålder framkommit. Det rör sig om pilspetsar av typer som hör till perioden 700 till ca 1200 e. Kr. En annan typ av fynd som också pekar mot yngre järnålder är broddar som använts för att sko hästar under perioden. Broddar av detta slag har framkommit i stort antal vid Björkgärdet. Utöver nämnda föremål har också exempelvis en pärla av en typ som sannolikt hör till yngre järnåldern framkommit. Sammantaget visar dessa fynd att en omfattande verksamhet funnits vid Björkgärdet under vikingatiden och vi kommer säkerligen ha anledning att återkomma till vilken typ av aktiviteter det handlar om framöver.