För inte så länge sedan kom rapporten för de arkeologiska undersökningarna vid Skeke och Strömmen 2010 från tryckeriet, därför tänkte jag passa på och tipsa om att den nu finns på Samla att ladda ned för alla er som har intresse av bronsålder och järnåldersliv i Rasbobygden. Nedan kommer även en summering tagen från rapportens baksida.

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt, utförde under år 2010 särskilda arkeologiska undersökningar av fornlämningarna Skeke och Strömmen i Rasbo socken Uppland. Undersökningen visade att det på Skeke fanns lämningar från två huvudsakliga perioder; 1500 BC–0 BC/AD, äldre bronsålder till förromersk järnålder samt 200–700 AD, yngre romersk järnålder till vendeltid. Även nedslag i medeltid har kunnat konstateras och sammantaget berättar lämningarna vid Skeke en två tusen år lång historia där höjdryggen och dess omgivande lermarker varit centrum både för livfulla gårdar, omfattande festligheter och gravfältens stillhet. En av de mer spektakulära lämningarna på platsen utgörs av en komplicerad gravläggning i en så kallad skärvstensgrav kring 1000 BC. Till graven har även funnits ett anslutande kulthus och en brunn samt spår av en månghundraårig matlagning och offeraktivitet. Under folkvandringstid, kring 400 AD, ligger en omfattande bosättning uppe på impedimentet med hall, boningshus, ekonomibyggnader samt en gjuteriverkstad, den sistnämnda en idag än så länge helt unik lämning i Nordeuropa.

På Strömmen fanns lämningar från 800–400 BC, yngre bronsålder till äldre förromersk järnålder, 100–400 AD, romersk järnålder till tidig folkvandringstid samt 1300-tal AD, högmedeltid. Sammantaget har lämningarna vid Strömmen karaktären av återkommande och förhållandevis långvariga nedslag. Det rör sig bland annat om ett mindre rituellt komplex från yngre bronsålder samt en mindre gravgrupp från järnålder. Under medeltid konstrueras en öppen stensättningsliknande konstruktion där en häst och en människa kremeras och benen krossas i sin helhet. Graven/bålplatsen är än så länge unik i Sverige och ger en högintressant ögonblicksbild av Rasbobygden under medeltid.