Vad har hänt se’n sist? Det är nu gått några veckor sedan vi senast var på Strömmen. Huvuddelen av fältarbetet på Strömmen är nu över och vi ska inom kort runda av vårat engagemang på platsen.
De sista veckorna var som vanligt hektiska. Vi schaktade nästan in i det sista och fick då fram en stilig skärvstenspackning som låg invid foten av den stora platån. Bredvid den hittade vi även en kokgrop fylld med skärvsten och strax intill kokgropen en stor flat sten, som vi tror kan ha använts som avställningsyta.
Är det månne spår efter en liten matlagningsstation som vi har hittat?

Gravar!
Inom vårt undersökningsområde hittade vi tre anläggningar som innehöll brända ben efter människa. Två av dem fanns på den stora platån och en på den lilla platån.
Vi hade under två veckor även ovärderlig hjälp av osteolog Carina Olson som undersökte graven på den lilla platån. Än så länge kan vi inte med säkerhet datera gravarna men vi hoppas kunna skicka iväg prover från åtminstone två av gravarna för 14C datering.

Vad i hela friden är det vi har hittat?
Bilden som framträder av Strömmen är mer intrikat än den som vi hade från början. Stenhägnaderna samspelar och hägnar in stenröjda ytor som bl a innehåller gravar. Block med skålgropar, rännor och andra ristningar finns på båda platåerna samt även mellan platåerna, i åkermarken.
Vi har redan nu hittat indikationer på att platsen utnyttjats under en lång period, från yngre bronsålder och fram till nutid. Ett par tydliga tidsskikt kan identifieras: Yngre bronsålder (ca 700 F.Kr) , romersk järnålder(ca 100 E.Kr), jänålder–medeltid och efterreformatorisk tid (1600 – 1700–tal). Platsens funktion har också ändrats med tiden.

Vad finns kvar att göra?
Denna vecka kommer Sven Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam att genomföra en hällsristningsinventering på Strömmen. Vi har ju redan hittat ett antal ristade block, men vi har ju inte samma blick för hällristningar som Sven-Gunnar och Kenneth, så vi hoppas på en utökad skörd efter deras inventering. Mer om detta senare…