De ca 100 besökarna blickar ut över Björkgärdet i den 30 gradiga värmen

Som en del av kulturveckan i Rasbo anordnat av kulturföreningen i Rasbo, skedde en guidad visning söndagen den 15 augusti av den pågående utgrävningen vid Björkgärdet (RAÄ 661 Rasbo sn). Exkursionen startade vid Rasbo kyrka, där kulturföreningens ordförande Karl-Erik Karlsson hälsade välkommen och lämnade över ordet till arkeologerna Andreas Hennius (Upplands museet) och Susanna Eklund (SAU), vilka berättade om Rasbobygden under forntiden och visade kartor över landhöjningen i området.

Karl-Erik Karlsson, Susanna Eklund och Andreas Hennius vid Rasbo kyrka

Sedan gick färden till Riksantikvarieämbetets pågående utgrävning vid Björkgärdet, där arkeologerna Thomas Eriksson och Niclas Björck tog emot. De ca 95 historie- och arkeologi intresserade ortsborna visades runt i strålande solsken på det fantastiska området i Björkgärdet, med bland skärvstenshögar, blockgravar och huslämningar. Lämningarna visar att platsen utnyttjats kontinuerligt i mer än 3000 år, med fornfynd från bronsålder fram till tidig medeltid, med fynd av rabbig keramik, löpare,  pärlor, en sporre, knivar, ett antal pilspetsar, löpare och en stor mängd hästbroddar. Besökarna fick se flera av skärvstenshögarna, blockgravarna och husgrunderna under sitt besök. Thomas och Niclas berättade engagerat om fynden och Björkgärdes betydelse under forntiden. De många skärvstenshögarna och blockgravarna från bronsålder och romersk järnålder visar att platsen varit betydelsefull under dessa perioder. Ett flertal hus, med sannolika dateringar från yngre bronsålder till yngsta järnålder gör att fynd och skärvstenshögar kan relateras till ett större sammanhang. Boplatsen uppvisar fynd av en rad vardagsföremål som löpare, malstenar, knivar, glasflusspärlor, vävtyngder och hästbroddar, men även andra lite mera ovanliga och exklusiva fynd som en sporre från yngre romersk järnålder eller folkvandringstid, och pilspetsar, silver mynt, torshammare, amulettringar och vikter av vendel och vikingatida snitt understryker den långa kontinuiteten. Den stora mängden anläggningar och anläggningstyper, indikerar tillsammans med de mera exklusiva fynden att gården på Björkgärdet troligen tillhört en lokal storman i området. Boplatsen på Björkgärdet tillsammans med hallen på Skeke gör att en helt ny grund skapas utifrån vilken Rasbobygdens historia kan skrivas. Området tycks innehålla betydligt flera fornlämningar och fynd än vad man tidigare antagit, och vara rikare än vad man generellt sett antagit. Rasboområdet torde ha varit en rik och betydelsefull bygd under forntiden, något som de många oundersökta skärvstenshögarna och gravarna antyder, och som den stora mängden av runstenar från sen vikingatid även vittnar om.

Arkeologerna Niclas Björck och Thomas Eriksson visar bilder och planer över fornlämningsområdet i Björkgärdet
Arkeolog Thomas Eriksson visar besökarna en av skärvstenshögarna, några blockgravar och en löpare
Kulturföreningens ordförande Karl-Erik Karlsson överräcker som tack för guidningen vid Björkgärdet varsin bok till Thomas Eriksson och Niclas Björck.