Ola, Viktor och Fredrik handrensar stenpackningar på Skeke

Under handrensningen av Skekes gravar, hus och skärvstenshögar passade vi även på och rensade på partier av de terrasser som anlagts på platsen under många olika tidsåldrar. Dessa terrasser har byggts upp genom att antingen förstärka plana ytor i Skekes lite mer branta delar med block i kanterna, eller genom att i en sluttning anlägga en rad med större block och därefter fylla upp området innanför med morän och jord tills man fått en plan yta. Man har därigenom vunnit ytor som har använts för byggnader och aktiviteter kring toppen av Skekes höjdparti där bland annat platåhuset ligger. I terrasseringarna har vi hittat flera partier där man kastat ut avfall eller stenmaterial som man inte längre behövt samt flera ansamlingar av stolphål vilka förmodligen är från hus som rests på terrasseringarna.

Platåhuset med en stor terrass till höger om sig

Alldeles norr om platåhuset påträffade ett annat sätt man använt terrasseringarna på, här har man nämligen grävt sig in i kanten av terrasseringen för att anlägga ett stenfritt nedsänkt golv, omgivet av block och sten. Troligen rör det sig om ett suterränghus, alltså ett hus som delvis grävts ned i marken. I det stenfria golvet har vi påträffat delar av ugnsväggar, slagg och gjutformsfragment samt gott om smält lera. Troligen är detta rester av en metallhanteringsverkstad, anlagd i ukanten av ett gårdsläge för att minimera nedsmutsningen vilken varit omfattande kring en sådan här verksamhet med stora mängder sot, träkol, damm och metallavfall samt får man förmoda en god del oljud också.