Resterna av medeltida Enköping ser dagens ljus. Nu har en av landets största stadsarkeologiska utgrävningar som påbörjades i fjol dragit igång för säsongen.
– Vi räknar med att komma ner i 1100-talet, säger arkeologen Mathias Bäck.

Platsen som undersöks låg i början av medeltiden direkt vid strandkanten men på grund av landhöjningen flyttades strandlinjen ca 500 meter inom loppet av några århundraden. På 1500-talet präglades området för utgrävningen av dess läge invid det torg som vi idag känner till som Stora Torget. Utgrävningen är ett samarbete mellan Arkeologerna och Upplandsmuseet.

Mathias Bäck på Arkeologerna är projektledare:

Vad gräver ni i år?

– Det kommer att bli en del områden ner mot vattnet vilka använts som strandbete och platser där det legat bostadshus. Vi fortsätter upp mot torget och de centrala delarna. Där de äldsta partierna finns bevarade närmast hotellet är marken tyvärr ganska skadad. Men ju närmare torget man kommer desto mer bostadskaraktär blir det på lämningarna.

Kan du berätta lite om utgrävningen i fjol och resultaten?

– De områden vi grävde då har troligen varit marker för strandbete, kanske så tidigt som från 1200-tal. Det har legat fähus ganska nära strandkanten och ju längre tillbaka i tiden vi går desto närmare vattnet låg de. Det finns ingen egentlig bostadsbebyggelse före 1600-talet i den delen.

Några spännande fynd från i fjol?

– Vi har hittat mångakohorn som man har dumpat i vattnet, det kan antingen vara slaktavfall eller rester från läderproduktion. Längre söderut i kvarteret finns indikationer på att det låg ett garveri senare under 1700-talet. Vi har också hittat mycket träredskap, fiskeredskap, fragment av brända ekplankor från båtar. Det finns en hel del i fyndmaterialet som talar för att det här är en marin miljö på 1250-1300-talet.

Vad har du för förväntningar inför årets grävning?

– Jag hoppas att vi kan få fram mer om Enköpings tidiga historia och en tydligare struktur som visar hur tomterna sett ut och hur mycket stad det är vid olika tider och kanske se att det fortsätter ända ned till 1100-talet. Det är en tidsperiod som inte undersöks så ofta arkeologiskt. I förundersökningen är den äldsta dateringen cirka 1270 och vid korsningen Källgatan/Kyrkogatan finns det en datering till 1130-40. Vi räknar med att komma ner i tidigt 1100-talet.

Hur står sig den här grävningen mot andra stadsgrävningar generellt?

– Det är en av de större de senaste 20 åren. Det har genomförts en större undersökning i Enköping, bara för några år sedan, men annars har det inte varit några stadsundersökningar i den här omfattningen i Mälardalen sedan 1990-talet eller ännu längre tillbaka. Och intresset från allmänheten är stort, vi hade många skolvisningar i höstas.

Läs mer om det spännande projektet