2018

Rapport 2018:129. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Släp socken, Algusered 1:228 och 1:290, Släp 127:1
Jessica Andersson

Under två dagar i slutet på augusti 2018 genomförde Arkeologerna en förundersökning av fastigheten Algusered 1:228, inom vilken boplatsen Släp 127:1 är registrerad, och den intilliggande fastigheten Algusered 1:290 i Kungsbacka kommun. Inom den del av undersökningsytan som utgör boplatsen dokumenterades 33 anläggningar bestående av härdar, stolphål och gropar. Två härdar har 14C-daterats till neolitikum respektive övergången yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Fyndmaterialet består framförallt av finta. Flertalet utgörs av ett vitpatinerat och svallat material som teknologiskt kan härröras till mellanmesolitikum. Ett mindre antal fintavslag har daterats till senneolitikum/äldre bronsålder.