2023

Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Stråvalla socken, fastighet Stocken 2:4, fornlämningar L2020:11516, L2020:11517 och L2020:11518,
Gisela Ängeby och Glenn Johansson

Inför detaljplaneringen av bostäder i Frillesås socken har Arkeologerna, Statens historiska museer utfört arkeologisk förundersökning av L2020: 11516, L2020:11517 och L2020:11518. Fornlämningarna består dels av ett kulturlager med en riklig mängd bearbetad flinta från mesolitikum, dels utspridda härdar, kokgropar och gropar inom ramen för ett utmarksbruk under bronsålder/äldre järnålder.

Efter förundersökningen har en förhistorisk byggnadslämning identifierats, i övrigt kännetecknas platserna av en närmast total avsaknad av stolphål efter hus. 14C-dateringar landar i senneolitikum och bronsålder/äldsta järnålder.

L2020:11516 med mesolitiskt kulturlager och L2020:11517 med byggnadslämning bör bli föremål för fortsatta arkeologiska undersökningar. Majoriteten av lämningar inom L2020:11518 undersöktes inom ramen för förundersökningen, därtill har fyra 14C-dateringar utförts. En fortsatt undersökning bedöms ej vara motiverad.