2015

Rapport 2015:6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings stad, Innerstaden 1:2, Kanberget, UV 1 och fyndplats
Annika Konsmar

I oktober 2014 gjordes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning norr om Kanberget inom fastigheten Innerstaden 1:2 i Linköpings stad, Östergötland. Schaktningsövervakningen genomfördes då Linköpings kommun planerade för utbyggnad av belysningsnätet i samband med uppförandet av promenadslingan ”Vinterljus 2014”, där arbetet kunde komma att beröra fornlämningsområdena RAÄ 570, kyrka/kapell i form av kapellplats, RAÄ 353, boplats, samt RAÄ 153:1, Linkö­pings medeltida stadslager. Vid schaktningsövervakningen påträffades ett kulturlager som tolkats som äldre odlingsjord från främst tidigmodern tid. Fyndmaterialet av djurben, fajans, flintgods och tegelkross kan delvis ha deponerats i jorden som jordförbättrande åtgärd. Fyndplatsen är anmäld till FMIS, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, och har givits det tillfälliga fornlämningsnumret UV 1 tills platsen är registrerad. Arbetet med ledningsutbyggnaden för Vinterljus 2014 har kunnat fortgå efter genomförd arkeologisk dokumentation.