2017

Rapport 2017:4. Arkeologisk förundersökning, Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Grimetons socken, Grimetons 44:1, Författare: Bengt Westergaard.

Med anledning av Himledalens församlings planer på renovering av bl.a. VA-ledningar kring Grimetons kyrka, gav Länsstyrelsen Arkeologerna i uppdrag att utföra en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Fältarbetet genomfördes under perioden 25 november-12 december 2016. Fyllningen bestod nästan uteslutande av omrörda fyllnadsmassor. Även spridda skelettdelar förekom. Undantaget utgjordes av de förmodade resterna av en stengrund, möjligen tillhörande ett numera rivet vapenhus, som påträffades på långhusets södra sida. I övrigt påträffades inget i de övriga schakten som föranledde ytterligare antikvariska åtgärder.