2018

Rapport 2018:90. Arkeologisk utredning. Västergötlands län, Västergötland, Herrljunga kommun, Herrljunga socken, Herrljunga 6:3,  Herrljunga 10:1–2
Gisela Ängeby

Herrljunga kommun avser att upprätta detaljplan för del av fastigheten Herrljunga 6:3. I fastighetens nordvästra hörn finns fornlämning 10:1–2, den ena en gravhög och den andra en stensättning undersökt 1931 av K.E. Sahlström. Stensättningen dateras utifrån fynd till folkvandringstid. Planområdet är cirka 26 000 kvadratmeter stort och består till största delen av lätt kuperad naturmark; tät risig skog i stenig mark. Utredningen i form av sökschaktsgrävningar med maskin visade att planområdet, utöver gravhögen, saknar fornlämningar. Inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås därför.