2019

Våren 2017 undersökte Arkeologerna tre fornlämningar i Sunnvära, två mil norr om Varberg i Halland. Platsen ligger alldeles intill E6, i höjd med Värömotet, där nu Derome byggt en av sina modulfabriker.

För ungefär 3000 år sedan var det här området av en alldeles särskild betydelse för människorna i bygden. Det vet vi genom de arkeologiska spår vi hittat här och som vi har kunnat datera med hjälp av kol 14-metoden. De äldsta lämningarna från bronsålder var så kallade kokgropar, en typ av grävda gropar som fungerade ungefär som ugnar. Kokgroparna innehöll rikligt med träkol och skörbränd sten som hettats upp så mycket att den spruckit sönder. Liknande anläggningar hittas ofta på förhistoriska boplatser och har då främst använts i samband med matlagning.

Det speciella med undersökningen i Sunnvära var antalet kokgropar, 78 stycken. De låg samlade i två koncentrationer på var sida om en mindre sänka som under bronsåldern var våtmark. Att kokgroparna var så många och att de inte låg där människorna bodde tolkar vi som att platsen under senare delen av bronsåldern var en samlingsplats, kanske för rituella ceremonier.