2017

Rapport 2017:13. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Örebro län, Närke, Askersunds kommun, Hammars socken, Knarkebo 1:1. Författare: Karl-Fredrik Lindberg.

Sommaren 2016 genomfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Knarkebo 1:1, Hammars socken i Askersunds kommun. Utredningen kunde inte påvisa några fornlämningar och de övriga kulturhistoriska lämningarna som påträffades främst i form av kolningslämningar och gränsmärken var i relativt dåligt skick. 14C-analysen visade att kolbottnarna och kolningsgropen är från andra halvan av 1800-talet till början av 1900-talet vilket stämmer med karaktären på lämningarna.  Vi bedömer därmed att inga vidare åtgärder är nödvändiga.