2021

Rapport 2021:150
Arkeologisk undersökning
Örebro län, Närke, Örebro kommun, Lillkyrka socken, Kärsta 4:16, 4:18 och Åsta 5:1. L1981:3803 (Lillkyrka 199:1), L1981:3427 (Lillkyrka 200:1), L1981:3875 (Lillkyrka 201:1)
Lena Beronius Jörpeland & Fredrik Larsso

Arkeologerna, Statens historiska museer, utförde under våren 2019 en arkeologisk undersökning av fornlämningarna Lillkyrka 199:1, 200:1 och 201:1 (numera L1981:3803, L1981:3427 och L1981:3875), i Lillkyrka socken, Närke.

Undersökningen berörde tre delområden med gårdsmiljöer tillhörande byarna Kärsta och Åsta. Lämningarna bestod huvudsakligen av stolphål, störhål och gropar och hade tidvis legat i åkermark. De har tolkats ingå i 17 byggnader med olika funktioner, 19 aktivitetsytor för främst olika typer av produktion men även avfallshantering och matberedning, 5 hägnader och 2 så kallade stukor, för förvaring av rotfrukter.
Fyndmaterialet uppgår till cirka 250 föremål som speglar hushållen och aktiviteter på platsen. Tyvärr var bevaringsförhållandena dåliga för obränt benmaterial; endast 168 gram påträffades och har analyserats. Det förkolnade växtmaterialet var också sparsamt förekommande. Analysen visade ett fåtal förkolnade sädeskorn, men även enfrön och granbarr.

Undersökningens vetenskapliga frågeställningar grupperades i teman som behandlar olika aspekter på by- och gårdsbebyggelsen i Åsta och Kärsta. Det inledande temat handlar om när och varför man etablerade gårdarna. Det medeltida landskapet rekonstrueras utifrån en strandlinjeanalys och pollenanalys. De följande temana behandlar orsakerna till en kolonisation under medeltid och på vems initiativ den skedde och fördjupar analysen av gårdsbebyggelserna och hushållens aktiviteter.