2021

Rapport 2021:170
Arkeologisk utredning, etapp 1
Södermanlands län, Södermanland,
Trosa och Nyköpings kommuner

Jonas Bergman, Anna Plikk och Jan Risberg

Inför byggandet av Ostlänken har fem arkeologiska utredningar i form av paleoekologisk rekognoscering inom Trosa och Nyköpings kommuner i Södermanland genomförts. Syftet var att kartlägga lämpliga lokaler för paleoekologiska (pollenanalytiska) studier, samt strandförskjutningsstudier. Utredningarna har skett på uppdrag av Trafikverket. Totalt har 111 lokaler (varav huvuddelen är torvmarker) och 3 sjöar rekognoscerats inom projekten, och lagerföljderna har dokumenterats med hjälp av borrning. På 53 av lokalerna har någon form av dateringsinsats
gjorts.

Av lokalerna är 25 lämpliga för pollenanalytiska studier, och minst 17 av dem är mycket lämpliga. Av samtliga rekognoscerade sjöar och torvmarker har 7 lokaler, 3 sjöar och 4 torvmarker, analyserats för att användas till strandlinjeförskjutningsstudier. Ytterligare 11 lokaler föreslås inkluderas för fördjupade studier.