2017

Rapport 2017:52. Arkeologisk undersökning, Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Tvååker socken, fastighet Fastarp 3:69, fornlämning Tvååker 207:1. Författare: Bengt Nordqvist med bidrag av Jörgen Streiffert.

Med anledning av planerad husbyggnation inom fastigheten Fastarp 3:69, strax sydöst om Tvååkers samhälle i Varbergs kommun utfördes en arkeologisk undersökning. Undersökningen berörde fornlämningen Tvååker 207:1. Ett stort antal flintavslag och flintspån från äldsta stenålder påträffades. Materialet bedöms vara från ca 12 000–11 500 BP och kan kopplas till den så kallade Federmesserkulturen. Därtill framkom de betydligt mer sentida lämningarna från ett treskeppigt långhus, ett fyrstolphus och flera större torvfyllda gropar.