2019

Rapport 2019:101. Arkeologisk schaktövervakning. Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Kv. Gefleborg (Söder 5:1),  Gävle 51:1/ L1951:5633
Torbjörn Holback

Med anledning av det förestående anläggandet av en fettavskiljare med tillhörande avlopps- och avluftningsledningar vid Gävle slott beslutade länsstyrelsen i Uppsala län att en arkeologisk schaktövervakning skulle genomföras för att fastställa huruvida det fanns arkeologiska lämningar i anslutnings till slottsparken. Vid schaktövervakningen påträffades delar av en tillfällig murkonstruktion, som troligen anlagts då nuvarande slottet byggdes. I övrigt framkom inget av antikvariskt intresse.