2017

Rapport 2017:111. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Tannefors 1:1, Linköping 335:1.
Katarina Sköld och Alf Ericsson

Arkeologerna genomförde under några tillfällen hösten 2016 och våren 2017 en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom Snugganparken i Linköpings stad. På grund av arbetsföretagets art kom fältarbetet att genomföras i samarbete och parallellt med entreprenörens arbete. I schakten påträffades endast sentida lämningar, dvs. tillkomna efter 1850. Dessa utgjordes av ett fundament till kajkanten från 1930-talet, en stenläggning på en terrass i sluttningen ner mot Stångån samt en möjlig syllstensrad eller annat slags fundament.