2020

Rapport 2020:80
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken, fastighet Skällared 3:84 m.fl ., fornlämning L1997:8744, L1997:8486, L1997:9805 och L1997:9949
Jörgen Streiffert och Viktor Svedberg

I samband med ledningsdragningar för el i Gottskär har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Tre områden uppfattades som arkeologiskt intressanta. Två av dessa låg på platsen för Onsala 136:1, en kyrka/kapell sannolikt från slutet av 1300-talet. Av kapellet återstod endast raserad sten och bruksrester. Strax intill fanns lämningar från en stenläggning med tätt satta stenar. Det tredje området låg i hörnet av Galjonsvägen och ett tiotal meter in på Gottskärsvägen. Fynd av fragmenterade djurben, enstaka sentida keramikbitar och delar av skaft till kritpipor indikerar att här sannolikt finns ett närliggande kulturlager.