2015

Rapport 2015:36. Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad, Skeppsbron,
Skeppsbroplatsen, Stora och Lilla Badhusgatan, Södra Hamngatan, samt kvarteret Verkstaden med flera, Göteborg 216
Viktor Svedberg

Som ett led i det västsvenska paketet anlägger Göteborgs stad en ny spårvägslinje från Västra Hamngatan över Skeppsbron och bort till Järntorget. Denna inkluderar också en ny trafik knutpunkt för spårvagnar, bussar och färjor vid Stenpiren. I samband med bygget av spårvägen och medföljande omfattande ledningsomläggningar har delar av Göteborgs gamla befästningslämningar framkommit och dokumenterats. Det är i första hand delar av Stora Bommen bastionen och Badstugubastionen med den mellanliggande kurtinmuren, men även det utanförliggande sänkverket, som har berörts.