2017

Rapport 2017:153. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Västergötland, Ulricehamns kommun, Ulricehamns socken, Vist 10:24
Bengt Westergaard och Anders Altner

Ulricehamns kommun avser att bygga ett nytt reningsverk inom fastigheterna Vist 10:12 och Vist 10:24, Ulricehamn socken och kommun. Studier av historiskt kartmaterial påvisade inga potentiella fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom fastigheterna. I samband med utredningen i fält påträffades fyra hålvägar, varav två osäkra, samt en boplats. Hålvägarna har bedömts utgöra övriga kulturhistoriska lämningar på grund av skador och att två bedömts vara osäkra. Boplatsen är ca 160×30 meter stor och består av boplatslämningar i form av stolphål gropar, en möjlig ränna och fynd av keramik, bearbetad kvarts och slagen flinta. Boplatsen utgör en fornlämning.