2016

Rapport 2016:15. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Blekinge, Karlskrona kommun, Augerum, Lösen, Ramdala och Jämjö socknar
Författare: Bengt Söderberg med bidrag av Magnus Andersson, Mats Anglert, Tyra Ericson, Alf Ericsson och Per Lagerås

Inför ombyggnad av väg E22 har en arkeologisk utredning steg 1 utförts av en fjorton kilometer lång sträcka mellan Lösen och Jämjö. Sträckan passerar genom skiftande miljöer i bygden kring Ramdala som är ett av de starkast uppodlade områdena i Blekinge. Alla tidsepoker är representerade i bygden. Delar av vägsträckan ligger i områden som var strandnära under stenåldern och strandboplatser från perioden kan komma att beröras. Bronsåldern framträder genom ett pärlband av hällristningslokaler utmed den gamla kustlandsvägen. Exklusiva metallföremål från brons- och järnålder finns inte minst på skärgårdsöarna, där segelleder som knöt ihop Östersjöregionen passerade. Medeltidskyrkorna i Lösen och Ramdala uppfördes invid kustlandsvägen.

Vid utredningen gjordes både arkiv- och fältinventeringar. Analyser av historiska kartor, ortnamn och jordeböcker kastar ljus över bygdens yngre historia, och rekognoscering för pollenanalys visar på lokaler som kan belysa områdets vegetationsutveckling. Ser vi till arkeologin så är källmaterialet ojämnt. Området har inte inventerats sedan 1969 och endast några få arkeologiska undersökningar har utförts. Någon egentlig kunskap om fornlämningar som är dolda i åkermarkerna finns inte. Totalt har ett trettiotal områden identifierats som bedöms vara arkeologiskt intressanta och föreslås för fortsatta insatser.