2017

Rapport 2017:28. Arkeologisk utredning, Västra Götalands län, Västergötland, Vårgårda kommun, Kullings Skövde socken, Fagrabo 15, 17, Skövde 4:1, Fagrabo 1:3, Tumberg-Galstad 3:1. Författare: Gisela Ängeby.

Under en vecka i januari 2017 utfördes en arkeologisk utredning av Fagrabo 15, 17 med flera fastigheter, belägna öster om Vårgårda tätort. Anledningen var detaljplaneläggning för bostadsbyggnation och Vårgårda kommun stod som beställare. Trots planområdets geografiska närhet till både gravfält och tidigare undersökta boplatslämningar med bland annat spår efter sädesoffer och grophus, resulterade utredningen i upptäckten av blott en härd. Inga synliga fornlämningar påträffades. Utredningen leder ej vidare till fortsatt antikvariska åtgärder.