Vi är landets mest specialiserade arkeologer och utför arkeologiska utredningar och undersökningar i hela landet. Vi hjälper även till med rådgivning och beställarstöd i ett tidigt skede inför planläggningar, exploateringar och andra samhällsprojekt.

Arkeologerna är en rikstäckande verksamhet med ett hundratal medarbetare fördelade på fem regioner. Förutom arkeologer har vi specialister inom bland annat osteologi, arkeobotanik, geoarkeologi, vedartsanalys, analys av historiska kartor samt metodutveckling. Det gör att vi kan åta oss allt från tidiga planeringsunderlag till stora arkeologiska undersökningar, från enskilda specialistuppdrag till komplexa projekt som kräver många olika kompetenser.

Med vår breda kunskap och erfarenhet kan vi ta fram underlag inför beslut om exploatering samt bidra till en effektivare projektplanering och ge förslag på smidiga och hållbara lösningar. Vi kan även bistå med rådgivning och beställarstöd inför ansökan till länsstyrelsen om ingrepp i fornlämningar.

Frågor om kulturmiljön berör och engagerar människor. Inför exploateringar är det viktigt att visa hur kulturmiljön tillvaratas som resurs. Vi stödjer dialogen med allmänheten och förbättrar förutsättningarna, liksom förtroendet för hur dessa frågor hanteras i ett uppdrag.