Olika kulturmiljöer kräver olika insatser. Vår kulturhistoriska kompetens spänner över ett brett område och vi kan bistå med både kunskap, planering och underlätta arbetet.

Spåren av det förflutna finns överallt omkring oss, det kan handla om ett röse mitt ute i skogen, resterna av en medeltidsmur inne i stan, ett slott eller pilspetsar som hittats gömda under jorden.

När dåtid, nutid och framtid vävs samman erbjuds människor, genom det historiska minnet, tillit och trygghet i en föränderlig värld.

Det är viktigt att vara tidigt ute i planeringsprocessen i ett projekt och Arkeologerna kan underlätta och effektivisera arbetet. Genom tidiga planeringsunderlag inför byggprojekt och avverkningsplanering inför skogsbruksåtgärder kartlägger vi kulturarvet och ger handfasta råd. Kunskapen om kulturarvet, inte minst våra städer, kan även användas aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vi utför riktade planeringsunderlag som tar hänsyn till projektets specifika syfte och mål. Det kan handla om fältinventeringar, besiktningar, rådgivning, kart- och arkivanalyser, GIS-analyser, värdering av enstaka kulturmiljöer eller hela landskapsavsnitt.

Fornlämningar och skogsbruk

Skogen med sina många fornlämningar är en del av kulturarvet som också ska samsas med ett modernt och rationellt skogsbruk.

Sedan jordbruket infördes i Sverige för sex tusen år sedan har människan genom röjning och odling påverkat och förändrat landskapsbilden. I våra skogar finns lämningar från svunna tiders odlande och brukande som idag kan vara både svåra att se och förstå. I samband med avverkningar och markberedning förstörs många fornlämningar omedvetet.

För att undvika detta kan vi bistå med hjälp, rådgivning, avverkningsplanering och information. Vi utför även utmärkning av fornlämningar, besiktningar, fältinventering och kartanalyser.

Här grävs Nya Lödöse i Gamlestaden i Göteborg. Foto: Markus Andersson (CC-BY)

Stadsutveckling och gestaltning

Det urbana kulturarvet är en resurs för framtiden. Murar, äldre kvarter och andra byggnader skapar hållbara och attraktiva städer.

Städernas kulturmiljöer har på senare tid uppmärksammats för sin drivkraft i samband med stadsomvandlingar. Byggnader och fornlämningar skapar förståelse för historia och identitet, och bidrar till en varierad stadsmiljö. Kunskapen om det urbana kulturarvet och städerna som livsrum är en kompetens som bör ingå i ett tidigt skede av stadsplaneringen.  I den levande staden möts dåtid och framtid på ett kreativt och interagerande sätt.

Vi kan bidra till en spännande, varsam och hållbar stadsutveckling.