De flesta arkeologiska undersökningar i Sverige görs i samband med markexploatering, till exempel när en ny väg ska dras eller hus byggas – så kallad uppdragsarkeologi. En sådan undersökning sker i flera steg.

Alla svenska fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (KML).  I första hand ska en fornlämning bevaras men om det inte går kan Länsstyrelsen fatta beslut om att den helt eller delvis får tas bort och då görs en grundlig undersökning.

En arkeologisk undersökning sker i flera etapper. Vi har lång erfarenhet av alla steg i processen i många olika typer av exploateringar, både i mindre projekt och i stora komplexa samhällsprojekt. För oss är det viktigt att arbeta i nära dialog med både exploatören och Länsstyrelsen, för att garantera god vetenskaplig kvalitet utifrån Länsstyrelsens riktlinjer samtidigt som vi har stor förståelse för exploatörens utmaningar

Arkeologisk inventering

Allra först görs en inventering av området som fokuserar på platsens historiska utveckling i ett långtidsperspektiv. Hur ser fornlämningsbilden ut, hur ska kulturlandskapet tolkas, och vad är dess karaktärsdrag och tålighet för förändringar? Den genomförs som en kombination av kart- och arkivstudier och fältinventering i syfte att ge ett kunskapsunderlag inför fortsatta arbeten. Våra inventerare har utbildats och godkänts av Riksantikvarieämbetet.

Arkeologisk utredning

Vid en markexploatering måste hänsyn tas till de bevarade fornlämningarna men långt ifrån alla är kända. Länsstyrelsen kan då beställa en arkeologisk utredning för att ta fram ett beslutsunderlag för vidare handläggning. Utredningen är det första steget i den arkeologiska KML-processen. I en utredning tittar arkeologerna på hur fornlämningsbilden ser ut, vilka fornlämningar som berörs och försöker så långt som möjligt beskriva dessa. Utredningen baseras på studier av historiska kartor och skriftliga källor, fältinventering men även genom begränsade provgrävningar och schaktningar.

Arkeologisk förundersökning

I nästa steg följer en arkeologisk förundersökning som kan liknas vid en mindre delutgrävning i syfte att få djupare information om fornlämningen. Länsstyrelsen kan besluta om en förundersökning för att ta fram ett kunskapsunderlag inför kommande beslut. Den inriktas på att försöka dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt att ta tillvara fynd. Förundersökningen berör ofta en begränsad del av fornlämningen.

Arkeologisk undersökning

De fornlämningar som med säkerhet kommer att skadas eller förstöras i samband med en markexploatering måste undersökas arkeologiskt. Vid en utgrävning dokumenteras fornlämningen så att kunskapen om den kan bevaras för framtiden. Undersökningen är det tredje och sista steget i den arkeologiska KML-processen. Den genomförs som en arkeologisk utgrävning för att dokumentera fornlämningen, tolka den vetenskapligt samt rapportera och förmedla resultaten.

I undersökningsplanen redovisas den vetenskapliga målsättningen, vilka metoder som ska användas, vilka förmedlingsinsatser som ska genomföras och kostnaderna för projektet. Ambitionsnivån fastställs av Länsstyrelsen.