Under fyra månader 2010 grävdes fyra historiska gårdslägen och en stor järnåldersboplats. Tusentals fynd gjordes från flera olika tidsperioder. Även en dös från stenåldern undersöktes.

Den arkeologiska undersökningen 2010 i västra delen av Örja by, strax utanför Landskrona, bjöd på ett fascinerande resultat. Utgrävningen gjordes eftersom kommunen planerade att detaljplaneanlägga området.

På ett höjdläge fann vi rester av en dös från tidigneolitikum, som ovanligt nog hade blivit rest över två äldre flatmarksgravar, och från äldre järnåldern härstammade en boplats med ett urnegravfält intill. Under romersk järnålder fram till 600-talets slut fanns här en järnåldersby bestående av två till fyra gårdar. Undersökningen gav oss en viktig inblick i böndernas liv i Örja by. Arkeologerna hittade också tusentals fynd av bland annat keramik, ben och metallföremål som delar av spännen.

Läs mer om resultatet i rapporten