Landeriet Johanneberg hade beteckningen no 86 i tolfte roten. Till landeriet hörde också ett mindre område, no 83. Det kallades ibland ”huset”, ibland ”hultet”. Mellan dessa områden låg en krog, ibland kallad Hallekrogen. På no 83 bodde en rad olika människor under årens lopp. Vilka av dem som bodde där som hyresgäster och vilka som arbetade på Johanneberg är dessvärre ganska oklart. Men vi kan titta lite närmare på dem.

På kartan år 1800 ser vi flera små byggnader längsmed Södra Vägen, med en bergknalle i ryggen. Idag ligger här stora hyreshus. Men år 1800 bodde här tre murargesäller, Nils Petersson, Anders Böön och Carl Olsson, stadskorpralen Nils Dalbeck och arbetskarlen Sven Hansson.

År 1822 bodde här trädgårdsdrängen Anders Öberg med (anonym) hustru och dottern Gustava Carolina. Det är kanske inte alltför osannolikt att Anders Öberg arbetade med den trädgårdsanläggning som växte fram på Johanneberg?

En karta från år 1800, med vägar, byggnader och tomter
Kartan från år 1800 visar en rad mindre tomter och hus längs västra delen av Södra Vägen. På bergknallen som heter 160 ligger idag fler av Lisebergs åkattraktioner och vi anar det forna landeriets huvudbyggnad i kartans högra kant.

Det är dock ganska rask omflyttning på no 83, 1825 finner vi bryggaren John Friman och hans hushåll där, 1826 arbetskarlen Thore Martinsson med familj. Framöver i tiden bor här en rad arbetskarlar, en brandvaktskarl, en sockerbruksdräng och flera andra, för det mesta med familjer. På de små tomterna här finner vi inga trädgårdsanläggningar, bara några träd, men kanske ska vi tänka oss några små kåltäppor med grönsaksodling, där det inte var alltför bergigt.

På kartan från 1888 ser vi hur området förändrats. På Getebergsäng, öster om Södra Vägen, ligger nu en rad tomter. Idag ligger här Världskulturmuseet och Universeum. Söder om Johannebergsområdet har nu landeriet Carlsberg etablerats, där Carlanderska ligger idag.

Det här området är ett exempel på en ofta lite bortglömd del av stadens historia, alla de små hus och tomter som beboddes av den mindre bemedlade delen av stadens befolkning, de som inte skapade historiska rubriker.  Dessa delar av staden är ofta sedan länge rivna och bebyggda med moderna hus och för arkeologen återstår just inget att arbeta med. Men vi kan i alla fall gräva fram dem ur arkiven.

Från små stugor till hyreshus. Förvandlingen av stadsbilden är omfattande. Idag kan vi inte ana något av dem bebyggelse som fanns här för 150 år sedan. Landeriet Johanneberg har dock bevarats och syns i bildens högra kant.