Det byggs och grävs i Göteborg. Stora arbeten är på gång. Det största är en järnvägstunnel under staden, Västlänken, ett bygge som kommer att hålla på i flera år. Samtidigt byggs en ny bro över Göta Älv, Hisingsbron. Flera mindre arbeten med anknytning till de stora projekten blir också aktuella vartefter.

Hela staden innanför vallgraven är en fornlämning, liksom Haga, som började bebyggas redan på 1600-talet. För att få lov att gräva och bygga i en fornlämning krävs tillstånd från Länsstyrelsen, som också beslutar om och hur fornlämningen ska undersökas och dokumenteras, liksom vem som ska göra det. När det gäller Västlänken har Länsstyrelsen beslutat att alla grävarbeten som kan beröra fornlämningen ska följas av arkeologer som dokumenterar lämningarna och ser till att sådant som ska sparas inte blir förstört.

Stora hamnkanalen med Residenset till höger. Arkeologerna övervakar schaktningsarbetena. Foto Ulf Ragnesten, GSM.

På vissa platser räknar vi med att det är större områden med välbevarade lämningar som kommer att beröras och där gör vi mer omfattande undersökningar innan grävmaskinerna släpps fria. Hela tiden mäter vi in det vi hittar med GPS eller totalstation, fotograferar och beskriver de olika lämningarna. Materialet kommer sedan att redovisas i en rapport. Vi som gör jobbet är Arkeologerna i samarbete med Göteborgs stadsmuseum.

Än så länge har de stora arbetena bara börjat, men tidigare har vi gjort arkeologiska undersökningar vid Johannebergs landeri, där den gamla trädgården framför landeribyggnaden undersöktes. Just nu arbetar vi med analyserna av undersökningen, så att trädgården så småningom kan återskapas, med strukturer och växtlighet från dess storhetstid på 1800-talet.

Vid skansen Lejonet, där järnvägen kommer att gå i tunnel genom Gullberg, har vi också börjat undersöka och hittat lämningar efter äldre konstruktioner från Gullbergs fäste, inte minst från fästets ombyggnad kring 1570, efter det nordiska sjuårskriget. Även dessa resultat håller på att analyseras och senare kommer fler undersökningar  att göras här. Mer om Gullberg och Skansen Lejonet kan du läsa här.

Vi har precis avslutat schaktningsarbeten i gatan framför Residenset (se bild ovan) där vi dokumenterat äldre kanalkonstruktioner. Aktuellt just nu är att vi följer schaktningsarbetena vid Rosenlund, Stenpiren, Kungsparken och Östra Hamngatan, där vi bland annat stöter på resterna efter kanal- och hamnmurar. Vid Kungsparken söker vi spåren efter den äldsta parkanläggningen och det som möjligen finns kvar av de yttre befästningsverken som låg här fram till 1800-talets början.

På stadskartan från 1866 ser vi en parkanläggning söder om kanalen. Parken anlades vid 1800-talets början, då de gamla och uttjänta försvarsanläggningarna runt staden revs. Här övervakar vi de schaktningar som görs när en del av träden tas ned och flyttas inför tunnelbygget.